Ein gwaith yng Nghymru 

Ym mis Tachwedd 2017, gwobrwywyd £121,692 i ni gan y Loteri Fawr, fel rhan o’u rhaglen Sgiliau'r Trydydd Sector.


Mae’r gefnogaeth hael hon oddi wrth y Loteri Fawr yn golygu ein bod wedi gallu estyn ein gwasanaethau busnes gwerthfawr.

Community Fund logo

i elusennau yng Nghymru. Wedi’i lansio yng Nghaerdydd i gychwyn, bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno hefyd ar draws Abertawe, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf. 

Rheolwr Prosiect Cymru

Er mai elusen genedlaethol ydym ni, rydym yn rhanbarthol ein naws yn y bôn. Mae Jayne Kendall, ein Rheolwr Prosiect i Gymru, wedi’i lleoli yng Nghymru ac yn rheoli ein gwaith gydag elusennau a gwirfoddolwyr lleol. 

Ein gwasanaethau

Pob blwyddyn, mae ein rhwydwaith o ymgynghorwyr rheoli gwirfoddol arbennig o fedrus yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiadau gydag elusennau. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth annibynnol, am ddim, ar bopeth o gynllunio busnesau, i lywodraethu elusennau, a rheolaeth ariannol. 

I gyd-fynd â’n gwasanaethau Rheoli ymgynghorol blaengar, rydym hefyd yn cynnig cyngor Adnoddau Dynol (AD) sydd wedi’i hwyluso, mentora, hwyluso dyddiau cwrdd i ffwrdd a chyfresi o ddosbarthiadau meistr pynciol. 

Ymgynghoriaeth ar Reoli

Mae ein gwasanaeth rheoli ymgynghorol am ddim yn cynnig cyngor ac atebion busnes sydd wedi’u teilwra i elusennau, boed os ydych angen help gyda strategaeth fusnes eich elusen, llywodraethu, marchnata neu brosesau ariannol, gallwn helpu. Mae ein proses ymgynghorol yn eithaf syml ac ar gael i unrhyw sefydliad dielw sydd wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol a’i brif ddiben yw mynd i’r afael â materion tlodi, anabledd neu allgáu cymdeithasol.

Ein nod yw helpu pawb yr ydym yn credu a all elwa o brosiect
gyda ni. Nid oes unrhyw baneli i’w dethol na rhwystrau ychwanegol i’w cyflwyno. 

A yw fy sefydliad yn gymwys am brosiect rheoli ymgynghorol?

I elwa o’n cefnogaeth ymgynghorol ar reoli, mae angen i’ch elusen ddiwallu’r meini prawf canlynol: 

  • Rhaid i’ch prif ddiben olygu mynd i’r afael ag anghenion tlodi, anabledd neu allgáu cymdeithasol.
  • Rhaid i chi fod yn sefydliad dielw sydd wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol gyda bwrdd o ymddiriedolaethwyr, megis elusen gofrestredig neu Gwmni Buddiannau Cymunedol (CIC).
  • Mae angen i chi gael digon o amser ar gael i weithio gyda’n gwirfoddolwyr sy’n cynnig cefnogaeth mentora, yn hytrach na mynd â gwaith ymaith gyda chi.  
  • Rhaid i chi fod wedi’ch lleoli yn y DU, hyd yn oed os ydych yn cefnogi gwaith dramor. 
  • Rhaid cytuno ar unrhyw brosiect a gynhelir gan ymddiriedolwyr eich elusen a’r Prif Weithredwr. 

Noder: Mae’r meini prawf cymhwyster hwn ond yn gymwys i’n gwasanaeth rheoli ymgynghorol. Mae ein holl wasanaethau eraill yn agored i unrhyw elusen gofrestredig neu sefydliad dielw sydd wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol a chyda diben elusennol.

HRNet

Nid oes gweithiwr Adnoddau Dynol (AD) proffesiynol o fewn eu tîm gan nifer o elusennau bach i ganolig eu maint, ond efallai y bydd angen iddynt reoli sefyllfaoedd cyflogi cymhleth tra’n cydymffurfio â deddfwriaeth gyflogi.  

Mae HRNet yn cynnig cefnogaeth hanfodol i elusennau a mentrau cymdeithasol heb y costau. Mae’n cynnig cyngor penodol i’ch cwestiynau unigol, ynghyd â nodyn briffio pob pythefnos am faterion cyflogi. 

Gall unrhyw elusen gofrestredig neu sefydliad dielw sydd wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol a chyda diben elusennol ymuno â HRNet am ddim.

Cofrestru ar gyfer HRNet

Mentora

Rydym yn cydnabod bod rôl arweinydd elusen yn un gwerth chweil ond gall deimlo’n ynysig weithiau o fewn elusennau bychain. Gall mentora gan Ymddiriedolaeth Cranfield gynnig ‘ffrind beirniadol’ ar lefel uwch, sef rhywun a all rannu eu gwybodaeth a’u profiad, tra’n eich cefnogi i ystyried eich penderfyniadau arwain a’u heffaith.  

Fe fyddwch yn derbyn syniadau mewnweledol arbennig o fedrus a dyfeisgar, sy’n herio ac yn atgyfnerthu oddi wrth Fentor o Ymddiriedolaeth Cranfield dros 1-2 awr bob 4-6 wythnos. Mae perthynas fentora yn gyfrinachol ac yn cefnogi eich anghenion datblygu, ynghyd ag anghenion y sefydliad yr ydych yn ei arwain.

Hwyluso dyddiau cwrdd i ffwrdd

Mae defnyddio hwylusydd annibynnol i helpu rheoli dyddiau cwrdd i ffwrdd eich tîm, ynghyd â dyddiau cynllunio gan ymddiriedolwyr neu ddyddiau cynllunio strategaeth a chyllideb, yn sicrhau fod holl aelodau’r tîm yn gallu cymryd rhan yn llwyr. Mae cael hwylusydd proffesiynol sy’n cynorthwyo gyda’ch cyfarfod yn helpu i sicrhau fod amser yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol, ynghyd â chyflwyno prosesau ac elfennau hyfforddi newydd, a gweithgareddau arbenigol megis cynllunio senarios.

Dosbarthiadau meistr

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal dosbarthiadau meistr yn benodol ar gyfer sefydliadau’r sector gwirfoddol. Ynghyd â helpu i wella sgiliau ar ystod eang o bynciau busnes, mae ein dosbarthiadau meistr yn cynnig cyfle i rwydweithio gydag elusennau eraill yn eich ardal, rhannu arfer gorau a thrafod atebion i sialensiau pob dydd. 


Dechreuwch eich taith gydag Ymddiriedolaeth Cranfield heddiw!

Dewch i gysylltiad am sgwrs anffurfiol neu anfonwch e-bost atom a gweld sut y gallwn helpu gwneud gwahaniaeth i’ch sefydliad. 

Cysylltu â ni

Registered Charity No: 800072 | Scottish Charity No: SCO40299 | Company No: 2290789 | Telephone No: 01794 830338
Log in | Powered by White Fuse