Pam gwirfoddoli gyda ni? 

Llynedd, gweithiodd ein rhwydwaith o wirfoddolwyr gyda 421 o elusennau ar brosiectau rheoli ymgynghorol am ddim, gan gyfrannu 15,840 awr anhygoel o’u hamser. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gydag arweinyddion elusennau, gan gynnig cefnogaeth ar bopeth, o gynllunio eu strategaeth fusnes i lunio cynllun marchnata realistig. 

 Trwy ddod yn wirfoddolwr/gwirfoddolwraig gydag Ymddiriedolaeth Cranfield, byddwch yn ymuno â rhwydwaith bwerus o dros 1,000 o bobl busnes o’r un anian, sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth i elusennau yn eu hardal leol. 

Sut y gallwch gymryd rhan? 

Rydym yn deall fod cydbwyso bywyd teuluol, gwaith ac amser hamdden yn gallu bod yn her wirioneddol. Boed os gallwch wirfoddoli am sawl awr y mis neu ddim ond ambell waith heb drefniant pendant yn ystod y flwyddyn, rydym yn gwerthfawrogi  eich amser a’r gwahaniaeth a wnewch i’r elusennau.

Mae gennym ni nifer o rolau gwirfoddoli sydd wedi’u dylunio i gefnogi elusennau mewn gwahanol ffyrdd, a’r cyfan ohonynt gyda’r un ethos – i helpu meithrin elusennau llwyddiannus. 

Edrychwch ar ein cyfleoedd i wirfoddolwyr a gweld yr hyn sy’n gweithio orau i chi.

Ymgynghorydd rheoli gwirfoddol 

Amser gwirfoddoli: oddeutu 12 – 15 diwrnod (fel arfer dros gwrs 6 i 12 mis) 

Fel ymgynghorydd rheoli gwirfoddol, fe fyddwch yn gweithio’n uniongyrchol gydag uwch arweinyddion elusennau i helpu i ddod o hyd i atebion, gan gyflwyno pump i saith diwrnod o’ch amser dros ychydig fisoedd i flwyddyn fel arfer. Fe fydd gennych Reolwr Prosiect o fewn Ymddiriedolaeth Cranfield i’ch cefnogi. 

Cyflwynydd dosbarth meistr gwirfoddol 

Amser gwirfoddoli: oddeutu 1.5 diwrnod (gan gynnwys amser cynllunio)

Pob blwyddyn, rydym yn cynnal cyfres o ddosbarthiadau meistr pynciol yn benodol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol. Cyflwynir y dosbarthiadau hyn gan arbenigwyr ar bynciau gan gynnwys rheoli busnes, marchnata, cyfryngau cymdeithasol, cyllid ac Adnoddau Dynol. Mae cyflwynwyr gwirfoddol y dosbarthiadau meistr yn rhannu eu hamser dros brynhawn i helpu elusennau o faint bach i ganolig i ddysgu am arfer gorau, tueddiadau newydd, ac i gynnig gwybodaeth ac atebion ymarferol. 

Hwylusydd gwirfoddol y dyddiau cwrdd i ffwrdd 

Amser gwirfoddoli: oddeutu 2 – 3 diwrnod 

Mae elusennau yn cael budd enfawr o gael hwylusydd gwirfoddol annibynnol i helpu cynllunio a hwyluso eu dyddiau cwrdd i ffwrdd i dimoedd, ynghyd â dyddiau cynllunio strategol a dyddiau i ymddiriedolwyr. 

Mentor gwirfoddol 

Amser gwirfoddoli: oddeutu 1-2 awr bob 4 i 6 wythnos

Mae dod yn fentor gydag Ymddiriedolaeth Cranfield yn golygu y byddwch yn dod yn ‘ffrind beirniadol’ ar lefel uwch, yn rhywun a all rannu eu gwybodaeth a’u profiad, i helpu cefnogi penderfyniadau arwain a’u heffaith. Fe fyddwch yn gweithio gydag arweinydd elusen i gynnig syniadau mewnweledol arbennig o fedrus a dyfeisgar, sy’n herio ac yn atgyfnerthu. 

Ymunwch â ni! 

Mae ein holl wirfoddolwyr yn rhannu un peth sy’n gyffredin – mae ganddynt gyfoeth o arbenigedd busnes ac maent eisiau gwneud gwahaniaeth i elusennau o fewn eu cymuned leol. Boed os ydych yn Brif Weithredwr ar elusen fawr, ryngwladol, yn uwch arweinydd neu’n ymgynghorydd rheoli annibynnol, fe fyddem wrth ein boddau’n clywed oddi wrthych. 

Anfonwch gopi o’ch CV neu ddolen o’ch proffil LinkedIn dros e-bost atom ni.

Fe fyddwn yn anfon ffurflen gofrestru sy’n seiliedig ar sgiliau atoch i gael gwybodaeth am brif feysydd eich arbenigedd busnes, i ofyn am gopi o’ch CV ac ar gyfer dau eirda. 

Dewch i gysylltiad gyda ni a dechrau gwneud gwahaniaeth heddiw! Gwirfoddoli gyda ni

(optional)

Communication preferences

Registered Charity No: 800072 | Scottish Charity No: SCO40299 | Company No: 2290789 | Telephone No: 01794 830338
Log in | Powered by White Fuse